Brandskydd

Agerande vid brand:

  • Vid rökfyllt trapphus – stanna i lägenheten.
  • Vid brand i lägenheten – utrym och stäng lägenhetsdörren mot trapphuset.

För att möjliggöra tidig upptäckt av brand:

  • Det ska finnas minst en brandvarnare/lägenhet.
  • Brandvarnaren bör placeras utanför sovrummet, helst i hallen.
  • En brandvarnare bör inte vara äldre än 10 år. Byt ut gamla brandvarnare. Det finns nya sorters brandvarnare med s.k. engångsbatterier vilka har en livslängd på 10 år.
  • Kontrollera brandvarnarens funktionsduglighet en gång/månad genom att trycka på testknappen.
  • Byt batterier i brandvarnaren en gång om året
  • Finns det behov av fler brandvarnare — hör av dig till styrelsen.

Kom ihåg att det alltid är brukaren som ansvarar för att brandvarnaren testas och att batteribyte sker.

Trapphus utgör utrymningsväg och skall hållas fritt från brännbart material. Även barn-vagnar, cyklar m.m. som kan försvåra utrymningen får inte förvaras i trapphuset. Förutom att risk för allvarliga skador vid brand får föreningen betala böter om detta förekommer.