Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara styrelsen tillhanda skriftligen och innehålla skälet för begäran, tidsperiod, dina nya kontaktuppgifter under hyresperioden och hyresgästens kontaktuppgifter. Blankett finns här —insert nuvarande länk till bredablicks formulär—. Styrelsen godkänner endast 6-månadersperdioder med möjlighet till förlängning i upp till två år. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst skall avtalas bort genom skriftlig överenskommelse mellan bostadsrättsinnehavaren och andrahandshyresgästen. En andrahandsupplåtelse får inte påbörjas innan styrelsens skriftliga samtycke är givet. Styrelsen rekommenderar att bostadsrättsinnehavaren själv betalar in månadsavgiften eftersom det är denna som är ansvarig för alla ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen. Det är också bostadsrättsinnehavarens ansvar att hemförsäkra lägenheten med bostadsrättsstillägg.

Sen sommaren 2015 tar föreningen en administrationsavgift för andrahandsuthyrningar. Avgiften för andrahandsupplåtelse får uppgå till högst 10 % årligen av gällande prisbasbelopp. Aktuell avgift beslutas av styrelsen och uppgår år 2015 till 370:-/mån. Avgiften för andrahandsupplåtelse betalas av bostadsrättsinnehavaren. Avgiften administreras av Bredablick, och läggs till månadsavgiften.

Om en medlem olovligen bedriver andrahandsuthyrning och inte följer styrelsens anmaning till rättelse, det vill säga att omgående upphöra med den otillåtna andrahandsupplåtelsen, kan föreningen säga upp medlemmens nyttjanderätt till lägenheten.

Ansökningsblankett